ERMS – Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba MIT ERMS je základním modulem  komplexního řešení správy a řízení dokumentů od  společnosti M.I.T. Consulting, s.r.o. a slouží ke komplexní  evidenci dokumentů v souladu s legislativou a předepsaným národním standardem pro elektronické systémy spisové služby. Usnadňuje orientaci v dokumentech, umožňuje okamžité vyhledávání, přijímání a odesílání jak klasickou poštou, tak elektronickou, včetně datových schránek. Výrazně tak usnadňuje práci s dokumenty.


KOMU JE APLIKACE ERMS URČENA?

 • soukromým subjektům, které zpracovávají a evidují větší množství dokumentů
 • veřejnoprávním subjetům, které potřebují řešit evidenci všech elektronických i papírových dokumentů
 • města, obce a zřizované organizace, elektronickou komunikaci úřadu s občany a podnikatelskými subjekty školy a školská zařízení, povinnost pro školy a školská zařízení vést spisovou službu
 • pro každý subjekt, který má dle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě v platném změní a vyhlášky č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby povinnost vést spisovou službu v elektronické podobě, včetně dodržování požadavků Národního standardu

data

Příjem a odesílání zásilek

 • převzetí a odeslání dokumentu klasickou a elektronickou poštou, nebo datovou schránkou a jeho evidenci
 • elektronická podatelna
 • hromadná korespondence (automatizované generování více dokumentů ze šablony s různými adresáty)
 • tisk poštovního podacího archu
 • možnost napojení na frankovací stroj
 • vypravování do datové schránky, listinnou poštou, emailem (prostřednictvím elektronické výpravny)
 • evidence doručenek interní
 • elektronická komunikace

point2

Správa a řízení oběhu s dokumenty

 • Pokrytí komplexního životního cyklu dokumentu
 • Evidence a uchování vlastních i doručených dokumentů v elektronické i papírové podobě
 • Proces předání dokumentu od přijetí v podatelně, přes spisový uzel až ke zpracovateli
 • Možnost předávání dokumentů mezi podatelnami
 • Zatřídění dokumenty do spisů, věcných skupin a sběrných archů
 • Vyhledávání a filtrování dokumentů podle druhu, jeho stavu a dalších vlastností
 • Přístup k uloženým dokumentům a jejich zobrazení
 • Nastavení lhůty pro vyřízení dokumentu a jeho následná kontrola a notifikace
 • Možnost autorizovaní konverze pomocí služeb CZECHPOINT

Práce se spisy

 • schvalovací proces nad spisem
 • definování oběhu spisů a požadavků na schvalování
 • vkládání dokumentů do spisů
 • propojení spisů s dokumenty
 • prolinkování s jinými spisy a dokumenty

Ukládání a skartace

 • uložení uzavřených spisů a vyřízených dokumentů do spisovny
 • tvorba spisového a skartačního plánu
 • evidence a hlídání skartační lhůty
 • proces skartace, skartační návrh, posuzovaní skartačních operací
 • předávání dokumentů do národního archívu

Důvěryhodné úložiště

Systém určený pro centralizovanou správu a krátkodobou až střednědobou archivaci elektronických dokumentů uvnitř organizace – TDPS Kromě elektronických dokumentů v textovém formátu lze v TDPS uchovávat i papírové dokumenty převedené do elektronické podoby  (např. formou scanu – obrázku) nebo i jakékoliv multimediální soubory.

zabezpeceni

 

 


 schemaHlavní rysy řešení

Hlavní rysy řešení Aplikace se může přizpůsobit Vašim konkrétním potřebám a zároveň zůstat v souladu s platnou legislativou a předepsaným Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby. Dostupnost a zabezpečení dokumentů je zajištěno pomocí portálových řešení a důvěryhodného uložení pomocí aplikace TDPS Komplexní řešení správy a řízení dokumentů. Dokumenty lze snadno vytvářet, upravovat, evidovat, vyřizovat, hledat mezi nimi, určovat jim lhůty na vyřízení, přijímat i odesílat.

 

 

 

erms-down

 

 

Stáhněte si produktový list v PDF

Máte zájem o více informací?

kontaktujte nás