ERMS – Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba MIT ERMS je základním modulem  komplexního řešení správy a řízení dokumentů od  společnosti M.I.T. Consulting, s.r.o. a slouží ke komplexní  evidenci dokumentů v souladu s legislativou a předepsaným národním standardem pro elektronické systémy spisové služby. Usnadňuje orientaci v dokumentech, umožňuje okamžité vyhledávání, přijímání a odesílání jak klasickou poštou, tak elektronickou, včetně datových schránek. Výrazně tak usnadňuje práci s dokumenty.


KOMU JE APLIKACE ERMS URČENA?

  • soukromým subjektům, které zpracovávají a evidují větší množství dokumentů
  • veřejnoprávním subjetům, které potřebují řešit evidenci všech elektronických i papírových dokumentů
  • města, obce a zřizované organizace, elektronickou komunikaci úřadu s občany a podnikatelskými subjekty školy a školská zařízení, povinnost pro školy a školská zařízení vést spisovou službu
  • pro každý subjekt, který má dle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě v platném změní a vyhlášky č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby povinnost vést spisovou službu v elektronické podobě, včetně dodržování požadavků Národního standardu

data

Příjem a odesílání zásilek

  • převzetí a odeslání dokumentu klasickou a elektronickou poštou, nebo datovou schránkou a jeho evidenci
  • elektronická podatelna
  • hromadná korespondence (automatizované generování více dokumentů ze šablony s různými adresáty)
  • tisk poštovního podacího archu
  • možnost napojení na frankovací stroj
  • vypravování do datové schránky, listinnou poštou, emailem (prostřednictvím elektronické výpravny)
  • evidence doručenek interní
  • elektronická komunikace

point2

Správa a řízení oběhu s dokumenty

  • Pokrytí komplexního životního cyklu dokumentu
  • Evidence a uchování vlastních i doručených dokumentů v elektronické i papírové podobě
  • Proces předání dokumentu od přijetí v podatelně, přes spisový uzel až ke zpracovateli
  • Možnost předávání dokumentů mezi podatelnami
  • Zatřídění dokumenty do spisů, věcných skupin a sběrných archů
  • Vyhledávání a filtrování dokumentů podle druhu, jeho stavu a dalších vlastností
  • Přístup k uloženým dokumentům a jejich zobrazení
  • Nastavení lhůty pro vyřízení dokumentu a jeho následná kontrola a notifikace
  • Možnost autorizovaní konverze pomocí služeb CZECHPOINT

Práce se spisy

  • schvalovací proces nad spisem
  • definování oběhu spisů a požadavků na schvalování
  • vkládání dokumentů do spisů
  • propojení spisů s dokumenty
  • prolinkování s jinými spisy a dokumenty

Ukládání a skartace

  • uložení uzavřených spisů a vyřízených dokumentů do spisovny
  • tvorba spisového a skartačního plánu
  • evidence a hlídání skartační lhůty
  • proces skartace, skartační návrh, posuzovaní skartačních operací
  • předávání dokumentů do národního archívu

Důvěryhodné úložiště

Systém určený pro centralizovanou správu a krátkodobou až střednědobou archivaci elektronických dokumentů uvnitř organizace – TDPS Kromě elektronických dokumentů v textovém formátu lze v TDPS uchovávat i papírové dokumenty převedené do elektronické podoby  (např. formou scanu – obrázku) nebo i jakékoliv multimediální soubory.

zabezpeceni

 

 


 schemaHlavní rysy řešení

Hlavní rysy řešení Aplikace se může přizpůsobit Vašim konkrétním potřebám a zároveň zůstat v souladu s platnou legislativou a předepsaným Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby. Dostupnost a zabezpečení dokumentů je zajištěno pomocí portálových řešení a důvěryhodného uložení pomocí aplikace TDPS Komplexní řešení správy a řízení dokumentů. Dokumenty lze snadno vytvářet, upravovat, evidovat, vyřizovat, hledat mezi nimi, určovat jim lhůty na vyřízení, přijímat i odesílat.

 

 

 

erms-down

 

 

Stáhněte si produktový list v PDF

Máte zájem o více informací?

kontaktujte nás